article_page_banner_img
article_page_banner_logo

λιμενασ ηγουμενιτσασ

οργανισμοσ λιμενοσ ηγουμενιτσασ α.ε.

Προστασία Περιβάλλοντος

O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις οδηγίες Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Ελληνική Νομοθεσία παρέχει υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του, από το Μάρτιο του 2003.

Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αναβαθμίζει τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος και προχωρά άμεσα στην ανάπτυξη σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης

Port Environmental Review System (PERS)

Στις 28/03/2013 η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. πιστοποιήθηκε κατά PERS (Port Environmental Review System) από το φορέα έκδοσης αυτού ECOPORTS, κατόπιν έγκρισης από τον αξιολογητή Lloyd’s Register.

Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. στα πλαίσια σχεδιασμού και σταδιακής ανάπτυξης ενός μοντέρνου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με πρότυπα ESPO/PERS και ISO 14001 προχώρησε σε διαδικασίες αίτησης χορήγησης των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, καθορίζεται η Πολιτική Περιβάλλοντος η οποία θα θέτει τους στρατηγικούς στόχους για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τις σχετικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση αυτών.  Τα πρότυπα καθορίζουν επίσης το σχεδιασμό για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και τα προγράμματα περιβάλλοντος για τον ορισμό και έλεγχο επιμέρους δράσεων για την βελτίωση του επιπέδου.

Η διαρκής προσπάθεια για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισμού και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Πολιτική Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της οποίας ο Οργανισμός αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και βάση αυτού:

Εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο στοχεύει στην πρόληψη της ρύπανσης και στη διατήρηση και προστασία της φύσης.

Φροντίζει να παρακολουθεί την ισχύουσα περιβαλλοντική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και συμμορφώνεται με αυτήν καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς και πρότυπα αφορούν στη λειτουργία του.

Εργάζεται στην πρόληψη των περιβαλλοντικών ατυχημάτων από τις δραστηριότητες εντός της περιοχής ευθύνης του και διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις από πιθανά συμβάντα.

Φροντίζει για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των πρώτων υλών, θέτοντας συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους.

Συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη και στοχεύει στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και αναφορικά με την κλιματική αλλαγή.

Καθοδηγεί και συνεργάζεται με τους ενδιαφερόμενους, τις αρμόδιες αρχές και το κοινό, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πολιτικής του και του Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει και αναμένει κάθε ένας εξ αυτών να πράξει το καλύτερο δυνατόν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Φροντίζει ώστε να παρέχονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα πλοία που ελλιμενίζονται στις εγκαταστάσεις του όλες οι απαραίτητες υποδομές υποδοχής και αποθήκευσης αποβλήτων.

Εναρμονίζει τη λειτουργία του με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς και βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγράμματα και σχέδια.

Εξασφαλίζει ότι ο κύκλος ζωής των υπηρεσιών και των προϊόντων που χρησιμοποιεί έχουν τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Φροντίζει για την επαρκή περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του και αναμένει κάθε ένας εξ αυτών να πράξει το καλύτερο δυνατόν για την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.

Ανασκοπεί και αναθεωρεί εάν κρίνει απαραίτητο την περιβαλλοντική πολιτική του και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, νέα νομοθεσία και πρότυπα και επανεξετάζοντας τακτικά τις συνθήκες.

Εξασφαλίζει τους πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής του και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Εκδίδει και δημοσιοποιεί αναφορά σχετικά με την περιβαλλοντική του επίδοση σε ετήσια βάση.

Εγγραφή του Ο.Λ.ΗΓ. στο δίκτυο λιμένων EcoPorts.

 

Downloads

PERS 2023 .pdf

Section 1.5 – IPA environmental report 04 07 2023 .pdf

Section 1.1-Policy Statement ok .pdf

IPA ENVIROMENTAL REPORT 30 06 2019 .pdf

PERS-RQA1199233 3193742 Certificate Port of Igoumensita .pdf

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 30 06 2020 .pdf

ISO-14001_2015_GR_n .pdf

ENVIROMENTAL POLICY 30 06 2020 .pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .pdf

signed_9428_el .pdf

Section 1.1 Environmental Policy Statement signed .pdf

Section 1.5- Env. Sustainability Report 2019-2020 signed by CEO .pdf

RQA1199223_4831096_Port of Igoumenitsa .pdf

RQA1199233_Review Port of Igoumenitsa v2 .pdf

signed_31212_el .pdf

ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ετους 2022 .pdf

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PERS2023 .pdf

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

port_authority_icon
Email

olig@olig.gr

Show Buttons
Hide Buttons

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Τερματικός  Σταθμός – Τ2
Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας
Τ.Κ. 46100
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλ.: 2665099300
Fax: 2665099330
e-mail:olig@olig.gr 

 
 Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικών και Προμηθειών   2665099307 (Γραφείο Διευθυντή), e-mail:mitselos@olig.gr 

Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών    2665099335 (Γραφείο Διευθυντή), e-mail:cdiamanti@olig.gr

Διεύθυνση Ανάπτυξης 2665099331 (Γραφείο Διευθυντή) (e-mail:apiroti@olig.gr)

Διεύθυνση Έργων           2665099318 (Γραφείο Διευθυντή), email:tasosef@olig.gr

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

IGOUMENITSA PORT AUTHORITY S.A

Central Passenger Terminal 2
New Port of Igoumenitsa
P.C. 46100
IGOUMENITSA
Tel.: +302665099300
Fax: +302665099330

 

Administration  Finance and Supply Directorate +302665099307 (Director’s Office) e-mail:mitselos@olig.gr

•             Administration Department +302665099317

•             Finance Department +302665099312

•             Supply Department +302665099332

Port Services Directorate +302665099335 (Director’s Office) e-mail:cdiamanti@olig.gr

•             Port Support Department +302665099332

·             Port Exploitation Department +302665099328

 

Development Directorate +302665099331 (Director’s Office) (e-mail:apiroti@olig.gr)

•             Marketing Department  +302665099343 email:development@olig.gr

•             Works, Research and European Projects Department +302665099345 email:pgatselou@olig.gr

Civil Engineering Works Directorate +3026665099318 (Director’s Office) email:tasosef@olig.gr

•             Department of Construction Works and Environmental +302665099319

Independent Services

•             Directorate’s Secretariat +302665099302-303, e-mail:olig@olig.gr   

•             Legal Office +302665099315, email:georgiou@olig.gr

•             Press Room +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr

·                  Telecommunications Office +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr 

·                  ISPS Office +302665099332, email:nikolpan@olig.gr

·                 Organizational  and Quality Department

AUTORITA PORTUALE DI IGOUMENITSA S.A.
Terminal Τ2
Nuovo Porto di Igoumenitsa
C.P. 46100
IGOUMENITSA
TEL: 2665099300
Fax: 2665099330
e-mail:olig@olig.gr 

Administration  Finance and Supply Directorate +302665099307 (Director’s Office) e-mail:mitselos@olig.gr

•             Administration Department +302665099317

•             Finance Department +302665099312

•             Supply Department +302665099332

Port Services Directorate +302665099335 (Director’s Office) e-mail:cdiamanti@olig.gr

•             Port Support Department +302665099332

·             Port Exploitation Department +302665099328

 

Development Directorate +302665099331 (Director's Office) (e-mail:apiroti@olig.gr)

•             Marketing Department +302665099343 email:development@olig.gr

•             Works, Research and European Projects Department +302665099345 email:pgatselou@olig.gr

Civil Engineering Works Directorate +3026665099318 (Director’s Office) email:tasosef@olig.gr

•             Department of Construction Works and Environmental +302665099319

Independent Services

•             Directorate’s Secretariat +302665099302-303, e-mail:olig@olig.gr   

•             Legal Office +302665099315, email:georgiou@olig.gr

•             Press Room +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr

·                  Telecommunications Office +302665099331 e-mail:apiroti@olig.gr 

·                  ISPS Office +302665099332, email:nikolpan@olig.gr

·                 Organizational  and Quality Department

Font Resize
Αλλαγή αντίθεσης
X
Click to listen highlighted text!